fbpx

Orzecznictwo

Publikujemy poniżej wybór orzecznictwa oraz publikacji urzędowych związanych z tematem kredytów „frankowych”. Staramy się aby na bieżąco uaktualniać ten zbiór aby stanowił on reprezentatywny przegląd kierunków orzecznictwa oraz poglądów doktryny.

Data Bank Instancja Uzasadnienie Skutek Moc Sąd Sygnatura
13 lipca 2016 r. BGŻ S.A./ BGŻ BNP PARIBAS II (…) złożone do akt dokumenty (księgi bankowe) nie udowadniają roszczenia zarówno co do zasady jak i wysokości. W oparciu o przedłożone dokumenty Sąd nie jest bowiem stwierdzić czy pozwana spłaciła swoje roszczenie, a jeśli nie to w jakiej wysokości zadłużenie ją obciąża. Nieważność, oddalenie powództwa banku o wydanie nakazu zapłaty PRAWOMOCNY SO Toruń I C 916/16
19 listopada 2018 r. BGŻ S.A./ BGŻ BNP PARIBAS II W związku z tym bez znaczenia dla omawianej kwestii jest fakt, iż kredytobiorcy są informowani przed zawarciem tego rodzaju umowy o ryzyku walutowym związanym ze zmiennym kursem franka szwajcarskiego. Kluczowym jest bowiem brak formalnych granic ryzyka walutowego i możliwości jego wyliczenia. Nieważność Nieprawomocny SR dla Warszawy-Woli I C 1755/15
12 grudnia 2017 r. GE Money/BPH I Zgodnie z literalnym brzmieniem umowy kredyt został udzielony w złotówkach, przy czym wartość tego kredytu została indeksowana do CHF. To że indeksowano wartość do CHF nie zmienia charakteru, że jest to kredyt złotówkowy. Indeksacja ma poboczny skutek i służy tylko rozliczeniom. To przesądza o tym, że jest to kredyt złotówkowy. Ponadto kredyt miał być również spłacany w złotówkach. Co więcej nawet wykonanie umowy ze strony banku było zgodne z literalnym brzmieniem umowy. Nigdy powodom nie wypłacono CHF. Odfrankowanie, zwrot nadpłaty Nieprawomocny SO Kraków I C 316/15
8 grudnia 2017 r. GE Money/ BPH I (…) nie sposób zgodzić się z tezą skarżącej, że jest to kredyt walutowy. Wydaje się oczywistym w świetle zapisów umowy, że kurs (…) jak wskazano w § 1 służył jedynie indeksacji udzielonego kredytu, w związku z zawartymi w umowie klauzulami waloryzacyjnymi. Nie sposób też uznać by sam sposób księgowania zadłużenia we frankach szwajcarskich i wykazywania w księgach banku salda kredytu w tychże, miał stanowić o tym, że mamy do czynienia z kredytem walutowym w (…). Oddalenie powództwa banku, uznanie umowy za kredyt złotowy, Odfrankowanie PRAWOMOCNY SA Białystok I ACa 565/17
10 października 2017 r. Kredyt Bank/Santander Bank Polska I BZ WBK sprzedał wierzytelność innemu podmiotowi, więc Sąd uznał powództwo dot. uchylenia BTE Pozbawienie BTE Nieprawomocny SO Wrocław I C 718/17
10 lipca 2018 r. Kredyt Bank/Santander Bank Polska I Sąd uznał, że postanowienia umowne opisane w § 2 ust. 2, § 4 ust. 1 a), § 9 ust. 2 zd. 3 oraz § 12 ust. 2 zd. 2 umowy mają charakter niedozwolonych postanowień umownych i nie wiązały powodów – ex tunc oraz ex lege – w umowie z pozwanym, jak i jego poprzednikiem prawnym. Nieważność Nieprawomocny SO Poznań XVIII C 1088/17
15 listopada 2016 r. Kredyt Bank/Santander Bank Polska I brak uzasadnienia Oddalenie powództwa banku PRAWOMOCNY SO Wrocław I C 1453/16
16 stycznia 2018 r. Kredyt Bank/Santander Bank Polska I Otóż pominięcie klauzul abuzywnych prowadzi do takiego oto skutku, iż umowa wiąże w zakresie kredytu udzielonego w złotych polskich, postanowienia umowy dotyczące oprocentowania kredytu i rat nadal wiążą, w związku z tym ta umowa może być nadal wykonywana. Nadto zauważyć należy, iż abuzywność nie wynika z tego, że bank kształtował kurs franka w sposób niekorzystny dla konsumenta. Owa abuzywność wynika z tego, że bank do waloryzacji kredytu stosował własne kursy jednocześnie, nie wskazując w umowie w jaki sposób kursy te kształtuje, bo tak w orzecznictwie wskazuje się abuzywność, a więc ona wynika z tego, iż konsument nie wie nawet w jaki sposób bank i według jakich parametrów kształtuje własne kursy. Oddalenie powództwa banku, uznanie wypowiedzenia przez Bank umowy za bezskuteczne (Bank nie wezwał kredytobiorców do spłaty zaległości tylko od razu wypowiedział umowę kredytu) PRAWOMOCNY SA Białystok I ACa 277/17
10 października 2018 r. Kredyt Bank/Santander Bank Polska I Niewątpliwie umowa ta miała za przedmiot kredyt udzielony w złotych polskich, co wynika wprost z jej § 2 ust. 1, określającego kwotę kredytu, wyrażoną w powyższej walucie, jak również z § 9 ust. 2, stanowiącego, że raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu według kursu sprzedaży z tabeli kursowej poprzednika prawnego pozwanego banku. Był to zatem niewątpliwie kredyt złotowy, czyli taki, w którym w walucie polskiej jest wyrażona jego kwota, w niej dochodzi do przekazania przez bank kontrahentowi środków w celu ich wykorzystania i w takiej są one zwracane. Odfrankowanie Nieprawomocny SR w Olsztynie I C 1461/17
10 kwietnia 2017 r. Eurobank I Dodać należy, że abuzywność postanowień § 7 ust. 6 oraz § 11 ust.5 umowy pożyczki jest oczywista także w świetle wyroku SOKiK w Warszawie z 14 grudnia 2010 r. (sygn. XVII AmC 426/09), który dotyczył stwierdzenia stosowania przez inny Bank niż pozwany stosowania niedozwolonej klauzuli umownej określającej sposób indeksacji kredytu i rat. Wprawdzie Sąd w niniejszej sprawie nie był związany powołanym wyrokiem kwestionującym stosowanie przez inny Bank klauzuli indeksacyjnej o treści analogicznej jak w umowie pożyczki stron. Jednakże wyrok ten ma duże znaczenia dla praktyki sądowej w zakresie oceny spraw w których regulacje umowne są tożsame jak te poddane ocenie w sprawie XVII AmC 426/09. Pozbawienie BTE PRAWOMOCNY SA Wrocław I ACa 1383/16
14 grudnia 2017 r. Getin Noble I Eliminacja z umowy abuzywnych postanowień ma ten skutek, że umowa nadal obowiązuje, z pominięciem tychże postanowień, jak też, że brak jest podstaw do zastąpienia powstałej w umowie luki innymi regulacjami. W szczególności, wbrew stanowisku strony powodowej, nie ma podstaw do zastąpienia w oparciu o art. 56 k.c. zastosowanych w umowie mechanizmów waloryzacyjnych mechanizmami opierającymi się o obiektywne wskaźniki waloryzacyjne w postaci kursów kupna sprzedaży franka szwajcarskiego, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Nie ma też żadnych podstaw do ustalania przez Sąd „godziwej marży banku”. Oddalenie powództwa banku, uznanie wypowiedzenia przez Bank umowy za bezskuteczne (biegły sądowy z zakresu księgowości ustalił, iż w dniu wypowiedzenia umowy istniała nadpłata) PRAWOMOCNY SA Białystok I ACa 447/17
29 września 2017 r. Getin Noble I w związku z niemożliwością zastąpienia abuzywnych postanowień przepisami dyspozytywnymi i zmianą ich treści przez sąd umowa nie może dalej wiązać strony i być wykonywana. Pozostawienie w mocy klauzuli indeksacyjnej, która jako taka nie była kwestionowana przez stronę powodową, uniemożliwia traktowanie umowy jako umowy kredytu w walucie polskiej, bowiem byłoby to równoznaczne ze zmianą rodzaju umowy Pozbawienie BTE Nieprawomocny SO Poznań I C 1742/16
24 listopada 2017 r. Getin Noble I Dlatego też oceniając skutki wyeliminowania z umowy niedozwolonych postanowień dla jej dalszego funkcjonowania konieczne jest odwołanie się do ogólnych zasad dotyczących czynności prawnych i stosunków zobowiązaniowych. Stąd też oczywiste jest, że nie jest możliwe dalsze funkcjonowanie umowy, której po wyłączeniu z niej postanowień niedozwolonych (które mogą przecież w określonych warunkach dotyczyć głównych świadczeń stron), nie da się wykonać – określić sposobu i wysokości świadczenia stron Nieważność Nieprawomocny SO Warszawa XXV C 1059/16
15 grudnia 2017 r. Getin Noble I Ustawodawca krajowy nie wprowadził wprost do przepisów zastrzeżenia dotyczącego możliwości dalszego obowiązywania umowy po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków. Jednak taka konstrukcja nie stanowi, dopuszczalnego na gruncie dyrektywy (art.8), przyznania konsumentowi wyższego stopnia ochrony, gdyż dalsze funkcjonowanie umowy bez postanowień abuzywnych niekoniecznie będzie korzystne dla konsumenta. Nieważność Nieprawomocny SO Warszawa XXV C 961/17
4 października 2017 r. Getin Noble I Jak wynika z powyższych rozważań pozwana nie wywiązała się należycie z obowiązków udzielenia rzetelnej informacji w zakresie kosztów kredytu, co skutkowało powzięciem przez powodów niekorzystnej decyzji o zaciągnięciu kredytu indeksowanego związanego ze znacznym ryzykiem walutowym. Sposób zawarcia przedmiotowej umowy powoduje, że jest ona sprzeczna z zasadami współżycia społecznego tj. zasadą uczciwości, lojalności oraz zasadą równości stron. Nieważność Nieprawomocny SO Warszawa XXIV C 1094/14
25 stycznia 2017 r. Getin Noble I Zarówno niezgodność z art. 69 Prawa bankowego, jak i z art. 3531 k.c. powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej stosownie do art. 58 § 1 k.c. Postanowienie wzorca umowy sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym prawem nie może być uznane za niedozwolone postanowienie umowne na podstawie art. 3851 § 1 k.c. Postanowienie umowy sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem ustawy, jako nieważne nie wywołuje skutku prawnego, a skoro tak, to nie może ono kształtować praw i obowiązków strony nawet w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Postanowień nieważnych nie można oceniać pod kątem abuzywności. Nieważność Strony zawarły ugodę SR Warszawa Wola I C 1750/16
19 stycznia 2018 r. Getin Noble I (…) jest nieważna, gdyż nie zawiera jednego z istotnych elementów umowy tj. sposobu zmiany oprocentowania kredytu, odwołując się w tym zakresie do regulaminu, który nie dotyczy kredytów indeksowanych do CHF. Ponadto umowa ta jest także nieważna z uwagi na sprzeczność jej postanowień z zasadami współżycia społecznego i zastrzeżenie przez bank na swoją korzyść możliwości dowolnego kreowania kursów walut na potrzeby rozliczenia kredytu, zmiany stóp procentowych oraz przerzucenie na pozwanych całości ryzyka zmiany kursów walut przy braku odpowiedniego pouczenia o skutkach zawarcia takiego zobowiązania i ryzyku oraz korzyściach Oddalenie powództwa banku, Nieważność PRAWOMOCNY SA Katowice I ACa 632/17
26 października 2018 r. Getin Noble I Podstawą przyjęcia, że postanowienie przewidujące indeksację kredytu jest niedozwolone stanowi nierównomierne rozłożenie pomiędzy stronami umowy ryzyka wynikającego z zastrzeżenia indeksacji kredytu, tj. wyrażenia wysokości zobowiązania konsumenta w walucie obcej, której kurs podlega nieograniczonym zmianom – bez zagwarantowania w umowie jakichkolwiek mechanizmów, które mogłyby ograniczyć ryzyko ponoszone przez konsumenta oraz bez udzieleniu konsumentowi odpowiedniej informacji o skutkach łączących się z zawarciem umowy Abuzywność, zasądzenie na rzecz kredytobiorcy spłat w CHF Nieprawomocny SO w Warszawie XXV C 1626/17
27 sierpnia 2018 r. Getin Noble I Zdaniem Sądu, postanowienia zawarte w § 6 pkt 1 umowy, § 9 pkt 2 umowy, § 10 pkt 3 umowy, § 2 regulaminu, § 16 pkt 4 regulaminu, § 19 pkt 5 regulaminu są postanowieniami abuzywnymi. W ocenie Sądu sama okoliczność, że klauzule indeksacyjne zostały zawarte w regulaminie, a więc dokumencie, który nie podlega indywidualnym uzgodnieniom, a ponadto może być w każdej chwili zmieniony przez pozwanego, świadczy o tym, że strony nie uzgadniały indywidualnie treści przedmiotowych Postanowień. Odfrankowanie, zwrot nadpłaty, abuzywność Nieprawomocny SO w Warszawie XXV C 342/17
13 sierpnia 2018 r. Getin Noble I W ocenie Sądu wobec uznania bezskuteczności mechanizmu indeksacji w głównej umowie stron postanowienia aneksu odnoszące się do tego mechanizmu należy uznać także za bezskuteczne. Nie ulega bowiem wątpliwości, że przepisy aneksu wskazujące na możliwość spłaty zobowiązania w inny sposób przez okres 24 miesięcy pozostawały w funkcjonalnym związku z klauzulą indeksacyjną zawartą w umowie głównej. Skoro mechanizm indeksacji podlega wyeliminowaniu z umowy ex lege to tym samym dalsze ustalenia stron odnoszące się do tego mechanizmu nie mogą odnieść skutku prawnego. Postanowienia aneksu mogłyby odnieść skutek tylko wówczas gdyby umowa kredytu zawierała skuteczne klauzule indeksacyjne. Ponadto przepisy aneksu obowiązywały jedynie przez dwa lata. Odfrankowanie, abuzywność, zwrot nadpłaty Nieprawomocny SO w Warszawie XXV C 984/16
13 sierpnia 2018 r. Getin Noble I Skoro mechanizm indeksacji nie wiąże, to oznacza, że bank wykorzystując ten mechanizm pobrał kwoty od powodów bez podstawy prawnej. Powodom przysługuje zatem prawo do żądania ich zwrotu w oparciu o art. 405 w zw. z art. 410 § 1 i 2 k.c. Odfrankowanie, abuzywność, zwrot nadpłaty Nieprawomocny SO w Warszawie XXV C 768/17
13 sierpnia 2018 r. Getin Noble I Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. W przedmiotowej sprawie nienależne świadczenie polega na tym, że bank pobierał od pozwanych wyższe kwoty tytułem spłaty kredytu, niż pobierałby, gdyby nie stosował niedozwolonych klauzul. Odfrankowanie, abuzywność, zwrot nadpłaty Nieprawomocny SO w Warszawie XXV C 661/17
2 lipca 2018 r. Getin Noble I W ocenie Sądu abuzywność spornych postanowień umownych przejawia się po pierwsze w tym, że klauzule te nie odwoływały się do ustalanego w sposób obiektywny kursu CHF, do obiektywnych wskaźników, na które żadna ze stron nie miała wpływu, lecz pozwalały w rzeczywistości powódce kształtować ten kurs w sposób dowolny, wedle swej woli. Na mocy spornych postanowień to powodowy bank mógł jednostronnie i arbitralnie, a przy tym w sposób wiążący, modyfikować wskaźnik, według którego obliczana była wysokość zobowiązania kredytobiorcy, a tym samym mógł wpływać na wysokość świadczenia pozwanego. Oddalenie powództwa banku, abuzywność, bezzasadne wypowiedzenie przez bank umowy z uwagi na wystąpienie nadpłaty przewyższającej kwotę wziętego kapitału Nieprawomocny SO w Warszawie XXV C 1904/15
11 września 2017 r. Getin Noble I Sprzedaż wierzytelności jest zdarzeniem, które nastąpiło po powstaniu tytułu egzekucyjnego, wskutek którego zobowiązanie wobec banku wygasło, co stanowi zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. podstawę do pozbawienia tytułu, którym jest bankowy tytuł egzekucyjny, wykonalności (vide wyrok SN z dnia 15 stycznia 2015 r. IV CSK 133/14). Skoro zaś sprzedaż nastąpiła na rzecz podmiotu nie będącego bankiem, tytuł ten nie będzie już mógł być wykorzystany Pozbawienie BTE Nieprawomocny SO w Warszawie XXV C 324/17
3 marca 2017 r. ING I Jest również oczywiste, że zakwestionowane klauzule walutowe rażąco naruszają interesy powodów, skoro doprowadziły do powstania rażąco wygórowanego zobowiązania. Dlatego więc – jak już wskazano – Sąd Okręgowy trafnie przyjął, że postanowienia § 1 ust. 1, § 2 ust. 9, § 5 ust. 1 zd. 2, oraz § 9 ust. 4 łączącej strony umowy o mieszkaniowy kredyt budowlano hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF (…) mają charakter niedozwolonych postanowień umownych w rozumieniu art. 385 1 § 1 k.c. i nie wiążą powodów w umowie z pozwanym. Oddalenie powództwa banku, pozbawienie BTE, stwierdzenie przez biegłego, iż w momencie wypowiedzenia umowy kredytu istniała nadpłata PRAWOMOCNY SA w Poznaniu I ACa 843/16
13 lutego 2018 r. ING I Stosowanie takiego właśnie kursu uzależnione było wyłącznie od woli banku, zaś umowa nie zawierała jakichkolwiek ograniczeń swobody banku w tym zakresie, zbliżając tę swobodę do dowolności. Sytuacja ta powodowała zupełną zależność konsumentów od decyzji profesjonalnego kontrahenta. Powodowie nie mogli w żaden sposób ani wyliczyć jaka będzie np. wysokość kolejnej miesięcznej raty, ani też mieć wpływu na decyzję podjętą w tym przedmiocie przez pozwany bank. Odfrankowanie kredytu, zwrot nadpłaty PRAWOMOCNY SO Świdnica II Ca 583/17
10 listopada 2017 r. ING I Umowa zatem odwołuje się jedynie do tabeli kursowej Banku. W tabeli tej podana była w istocie cena, po której bank kupuje i sprzedaje daną walutę swoim klientom. Klauzule te nie wskazywały, w jaki sposób ustalany jest kurs waluty, pozwalając bankowi dowolnie kształtować ten kurs, w tym także poziom spreadu (marży). Oddalenie powództwa banku, Bank nie udowodnił swej wierzytelności, w szczególności nie udowodnił skuteczności wypowiedzenia umowy kredytu PRAWOMOCNY SO Wrocław I C 2085/15
30 listopada 2016 r. ING I „Chociaż problem waloryzacji rat kredytu i przeliczania należności banku z waluty obcej na polską jest pośrednio związany ze spłatą kredytu, to jednak brak jest podstaw do przyjęcia, że ustalenia w tym zakresie są postanowieniami dotyczącymi głównych świadczeń stron. Mają one charakter poboczny. Należy zatem podkreślić, że klauzula indeksacyjna nie wchodzi w skład essentialia negotii umowy kredytu. Wprawdzie wpływa na wysokość, jednakże ma charakter poboczny do głównego obowiązku kredytobiorcy w postaci zwrotu kwoty kredytu”. Odfrankowanie, zwrot nadpłaty Apelacja sygn. IV Ca 54/18 SR Katowice-Zachód I C 564/16
7 czerwca 2018 r. ING I Za taką ich oceną przemawia to, iż na skutek przyjęcia na mocy omawianych postanowień zasady, zgodnie z którą przeliczenie złotówek na franki szwajcarskie i odwrotnie ma następować przy przyjęciu kursów wynikających z tabel kursowych pozwanego, bank uzyskał wyłączne prawo do określania kursu CHF dla potrzeb rozliczeń z powodami. Co więcej w umowie nie zawarto żadnych postanowień dotyczących zasad ustalania kursu CHF w tych tabelach. Powoduje to, że miernik pozwalający ustalić ostatecznie i wiążąco wysokość zobowiązania powodów nie ma charakteru obiektywnego, a został on uzależniony od jednostronnej i arbitralnej decyzji pozwanego. Dodatkowo zaś powodowie zostali pozbawieni możliwości weryfikacji prawidłowości danych umieszczanych przez bank w tabeli kursów, a tym samym prawidłowości wyliczenia wysokości kwoty należnych bankowi rat. Oddalenie apelacji Banku PRAWOMOCNY SO w Katowicach IV Ca 54/18
15 marca 2018 r. Multibank/mBank I Nie da się w ocenie Sądu uzasadnić obowiązywania umowy w kształcie dopisanym później orzeczeniem, to jest jako umowy o stałym oprocentowaniu, gdyż to oznacza zmianę warunku przedmiotowo istotnego umowy. Nie tylko bowiem konkretna liczba wyznaczająca oprocentowanie ale również fakt stałości bądź zmienności oprocentowania, składają się na essentialia negotii dwóch typów umów kredytu: o stałym bądź zmiennym oprocentowaniu Nieważność Nieprawomocny SR Warszawa Śródmieście VI C 1208/17
19 lipca 2016 r. Multibank/mBank I W ocenie Sądu o abuzywności tych postanowień świadczyć może również ich nietransparentność. Zawarta przez powódkę Umowa o kredyt hipoteczny nie przedstawiała przejrzyście działań mechanizmu wymiany waluty obcej, tak aby była w stanie samodzielnie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, a przede wszystkim wypływające dla niej z umowy konsekwencje ekonomiczne. Odfrankowanie, zwrot nadpłaty PRAWOMOCNY SR Wrocław- Śródmieście VIII C 2064/15
15 marca 2018 r. Multibank/mBank I (…) nie ma możliwości prawidłowego wykonania umowy kredytu indeksowanego bez określenia zasad ustalania kursu waluty, w oparciu o który winno nastąpić przeliczenie kwoty zobowiązania. Sama umowa musi więc być uznana albo za nieważną [jako tyczącą się świadczenia niemożliwego do spełnienia] albo wprost jako nie zawartą [z powodu braku konsensu stron co do wszystkich jej niezbędnych postanowień] Odfrankowanie, zwrot nadpłaty Nieprawomocny SR Warszawa Śródmieście VI C 1290/17
6 listopada 2018 r. Multibank/mBank I Przepis art. 3851 § 1 kodeksu cywilnego, obok przesłanek które zostały uchwalone przez ustawodawcę UE w art. 3 pkt 1 Dyrektywy 93/13, dodatkowo umieścił jedną, o której ww. Dyrektywa w ogóle nie wspomina. Brak jest w jej treści obciążania konsumenta obowiązkiem udowodnienia, że w sprawie doszło do „rażącego naruszenia jego interesów”. Powyższa konstatacja jest ważna przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, to na tej przesłance przeważnie zasadza się główna część argumentacji pozwanych banków, która ma przemawiać za oddaleniem powództwa. Po drugie, w świetle art. 3852 k.c., i również w wyniku wadliwej implementacji Dyrektywy 93/13 do k.c. w tym zakresie, pozwane banki argumentują, że przesłanka „rażącego naruszenia interesów konsumenta” ma być badana dopiero na czas wykonywania umowy. Powyższy sposób rozumowania pozwanego jest dalece nieprawidłowy i może prowadzić do niesłusznego obarczania słabszej story umowy skutkiem w postaci oddalenia powództwa tak naprawdę z winy polskiego ustawodawcy. O wadze powyższe problemu niech najlepiej świadczy fakt, że konieczne było w tym zakresie podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 29/17. Nieważność Nieprawomocny SR Warszawa Śródmieście VI C 1209/07
1 luty 2018 r. Millenium I Sąd Apelacyjny podziela ocenę, iż postanowienia umowy zawierające klauzule waloryzacyjne dotyczące wypłaty kwoty kredytu w walucie polskiej wedle kursu kupna dla dewiz obowiązującego w powodowym Banku, w dniu zlecenia płatniczego według tabeli kursów tego Banku (§ 2 ust.2 umowy) i spłaty rat w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w według kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w banku w dniu wpłacenia konkretnej raty (§ 7 ust. 1 umowy), są sprzeczne z dobrymi obyczajami i powodują rażącą dysproporcję praw i obowiązków umownych na niekorzyść konsumenta Oddalenie powództwa banku, uznanie wypowiedzenia przez Bank umowy za bezskuteczne (w dniu wypowiedzenia umowy istniała nadpłata) PRAWOMOCNY SA w Białymstoku I ACa 778/17
17 maja 2017 r. Millenium I Należy zwrócić uwagę na skutki stwierdzenia przed Sąd nieważności umowy, które nie były dotychczas, jak się wydaje, dostatecznie eksponowane przez stronę powodową. Sprowadzają się one do obowiązku wzajemnego zwrotu, rozliczenia tego, co strony świadczyły sobie nawzajem w wykonaniu nieważnej umowy. W zależności od stanu realizacji umowy, która została uznana przez Sąd za nieważną, bilans owego rozliczenia, przy wykorzystaniu mechanizmów prawem przewidzianych, choćby instytucji potrącenia, może prowadzić ostatecznie do tego, że to Powódka będzie musiała dokonać zapłaty na rzecz Banku stosownych kwot. Nieważność Nieprawomocny SO Warszawa III C 299/15
22 sierpnia 2016 r. Millenium I Pozostawienie w mocy klauzuli indeksacyjnej jako określającej główne świadczenie umowy uniemożliwia traktowanie umowy jako umowy kredytu w walucie polskiej, byłoby to bowiem równoznaczne ze zmianą rodzaju umowy. Doprowadzenie zaś do sytuacji, w której kredyt udzielony w złotych byłby oprocentowany tak jak kredyt walutowy byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jako niesprawiedliwe wobec tych kredytobiorców, którzy zawarli umowę zwykłego Nieważność Nieprawomocny SO Warszawa III C 1073/14
4 maja 2017 r. Multibank/mBank I Takie połącznie w jednym piśmie wezwania do zapłaty i oświadczenia o wypowiedzeniu umowy jest niedopuszczalne, co prowadzi z kolei do wniosku, że nie doszło skutecznie do wypowiedzenia umowy i zobowiązanie powódki wobec banku nie zostało prawidłowo wyliczone. Nieprawidłowość wyliczenia wynikała dodatkowo z nieważności zapisów umowy zawierających niedozwolone klauzule. Pozbawienie BTE Nieprawomocny SO Warszawa IV C 1217/15
13 grudnia 2016 r. Multibank/mBank I Sąd uznał, że postanowienie § 11 ust. 4 umowy jest niedozwolonym postanowieniem umowny i nie wiąże powodów w umowie z pozwaną. Podobne wnioski należało wysnuć w stosunku do postanowienia zawartego w § 7 ust. 1 umowy. Skoro bowiem postanowienie to przewidywało waloryzację kredytu na dzień i godzinę jego uruchomienia według kursu franka szwajcarskiego ustalonego w tabeli (…)S.A. i bez podania precyzyjnych reguł sposobu ustalania tego kursu, oznacza to, że można odnieść do niego wszystkie powyższe argumenty dotyczące dowolności w ustalaniu przedmiotowego kursu przez bank. Pozbawienie BTE PRAWOMOCNY SO Kalisz I C 886/16
8 września 2016 r. Multibank/mBank I Zasadność zgłoszonego w pozwie zarzutu abuzywności § 10 ust. 4 łączącej strony umowy, rodząca potrzebę uznania tej klauzuli za niewiążącą powódkę, doprowadziła w istocie do podważenia całej kalkulacji wysokości jej zadłużenia przedstawionej w bankowym tytule egzekucyjnym autorstwa pozwanego Banku, co stanowiło samoistną podstawę uwzględnienia powództwa Pozbawienie BTE PRAWOMOCNY SA Białystok I Aca 288/16
17 stycznia 2018 r. BPH/ Pekao II W ocenie Sądu Apelacyjnego charakter udzielonego kredytu jako denominowanego do waluty obcej nie determinował bynajmniej do formułowana umowy w taki sposób jak uczynił to bank, a sprzeczność zapisów umowy – w zakresie wyżej wskazanym – z bezwzględnie obowiązującym przepisem art.69 prawa bankowego czyni ją nieważną. Oddalenie powództwa banku, uznanie wypowiedzenia przez Bank umowy za bezskuteczne (wypowiedzenie nastąpiło pod warunkiem) PRAWOMOCNY SA Białystok I ACa 674/17
2 czerwca 2017 r. PKO BP II Uznanie za abuzywne postanowienia umownego zawartego w § 5 ust. 4 i 13 ust. 7 umowy kredytowej skutkuje niemożliwością jej realizacji zgodnie z art. 69 prawa bankowego, a wobec naruszenia w sposób rażący interesów konsumentów – powodów uznać należy, że umowa jest nieważna po myśli art. 58 § 3 k.c. Bank przy zawarciu umowy naruszył bowiem zasady współżycia społecznego, w szczególności zasadę uczciwości przyzwoitości. Nieważność Nieprawomocny SO Warszawa I C 776/16
27 listopada 2017 r. Nordea/PKO BP II W ocenie Sądu analizowane postanowienia umowne zawarte w § 1 ust. 2 Części Ogólnej Umowy (zwane dalej (…)), § 11 ust. 2 (…) w zw. z Nieważność Nieprawomocny SR Warszawa Mokotów XVI C 170/17
19 grudnia 2017 r. Nordea/PKO BP II Reasumując rozpoznając sprawę ponownie Sąd Okręgowy winien rozważyć o zasadności przeprowadzenia dotychczas pominiętych wniosków dowodowych obu stron postępowania mając na względzie przedstawiony przez Sąd Apelacyjny pogląd dotyczący wykładni normy art. art. 120 § 1 k.c. w zw. z art. 455 k.c., a także art. 410 k.c. Bowiem skoro Sąd pierwszej instancji rozstrzygając niniejszą sprawę jako podstawę prawną powództwa wskazał w zasadzie wyłącznie art. 69 Pr. bank., jednocześnie błędnie uznając roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia za przedawnione, tym samym nie rozpoznał istoty sprawy. Uwzględniając powyższe, Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Szczecinie Nakaz zapłaty Przekazana do ponownego rozpoznania SA w Szczecinie I ACa 633/17
6 grudnia 2017 r. Polbank/Raiffeisen Bank International II Niedozwolona klauzula doręczenia: „Pisma do kredytobiorcy wysłane na ostatni znany bankowi adres do korespondencji uważa się za skutecznie doręczone w terminie 14 dni od dnia nadania również wtedy, gdy nie zostaną przez adresata przyjęte lub mimo awizo pocztowego nie zostaną odebrane w terminie” Oddalenie powództwa banku, uznanie wypowiedzenia przez Bank umowy za bezskuteczne (wypowiedzenie nastąpiło pod warunkiem) PRAWOMOCNY SA Białystok I ACa 558/17
19 lutego 2018 r. Polbank/Raiffeisen Bank International II Już samo rozbicie postanowień regulujących mechanizm indeksacji kredytu pomiędzy postanowienia umowy i regulaminu znacznie utrudnia kredytobiorcy ustalenie i zrozumienie sposobu jego działania. Postanowienia, które w istocie kreują mechanizm indeksacji zawarte są jedynie w regulaminie, dodatkowo nie stanowią całości, a rozrzucone są w jego oddzielnych jednostkach redakcyjnych (§2 – definicje, §7 ust.4 – uruchomienie kredytu, §9 ust.2 – spłata kredytu). Nie zawierają one jasnej i jednoznacznej informacji, z której wynikałoby, że wyrażenie salda kredytu w walucie obcej prowadzi do możliwych wahań wysokości zadłużenia wyrażonego w złotych polskich. Nieważność, Abuzywność, zasądzenie na rzecz kredytobiorcy spłat w CHF Nieprawomocny SO Warszawa XXV C 1520/17
16 luty 2018 r. Polbank/Raiffeisen Bank International I Sąd Apelacyjny podziela ocenę, iż postanowienia umowy zawierające klauzule waloryzacyjne wskazujące, że po wypłacie kredytu w PLN, jego wysokość w (…) zostanie ustalona przy pomocy kursu kupna tej waluty, obowiązującego w powodowym Banku na datę wypłaty (§ 7 pkt 1, 2 i 4 Regulaminu Banku) oraz zapis odwołujący się do kursu sprzedaży, jako kursu właściwego do ustalenia wysokości raty spłaty w PLN i jej rozliczenia (§ 9 ust. 2 pkt 1 Regulaminu), są sprzeczne z dobrymi obyczajami i powodują rażącą dysproporcję praw i obowiązków umownych na niekorzyść konsumenta. Oddalenie powództwa banku, uznanie wypowiedzenia przez Bank umowy za bezskuteczne (w dniu wypowiedzenia umowy istniała nadpłata) PRAWOMOCNY SA Białystok I ACa 822/17
20 marca 2017 r. Polbank/Raiffeisen Bank International I Powód nie tylko nie wykazał, że nastąpiło skuteczne doręczenie pozwanej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, ale przede wszystkim nie wykazał, aby w ogóle zaistniał stan rzeczy polegający na powstaniu zadłużenia, które to zadłużenie zostało wskazane jako przyczyna wypowiedzenia umowy w treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy skierowanego do Pozwanych. Oddalenie powództwa banku, uznanie wypowiedzenia przez Bank umowy za bezskuteczne (w dniu wypowiedzenia umowy istniała nadpłata) PRAWOMOCNY SO Warszawa XXV C 1934/16
30 października 2017 r. Polbank/Raiffeisen Bank International I Z treści umowy i regulaminu w żaden sposób nie wynika, w jaki sposób nastąpić ma ustalenie przez pozwany bank kursu kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego. W żaden sposób nie precyzuje tego samo odwołanie się do tabeli banku, gdyż w dalszym ciągu nie wiadomo, w jaki sposób następuje ustalenie przez pozwany bank kursu kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego publikowanych w tabelach banku. Tym samym pozwany mógł kształtować te kursy w sposób jednostronny, dowolnie, wedle swojej tylko woli. Umożliwiało to pozwanemu bankowi dowolne i wiążące dla kredytobiorców ustalanie kursów kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, co wpływało jednocześnie na wysokość zobowiązania kredytobiorców. Przyznanie sobie takiego prawa, z jednoczesnym pozbawieniem kredytobiorców jakiegokolwiek wpływu w tym zakresie, jak również pozbawieniem ich możliwości poznania sposobu kształtowania przez bank kursu CHF, bez wątpienia narusza interesy konsumentów i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Odfrankowanie, zwrot nadpłaty Nieprawomocny SR Warszawa Wola II C 2115/17
16 października 2017 r. Polbank/Raiffeisen Bank International I W ocenie Sądu brak określenia w treści umowy kredytu jasnych reguł przeliczenia przez pozwany bank kwoty kredytu i rat kapitałowo – odsetkowych w stosunku do kursu franka szwajcarskiego czyni klauzulę indeksacyjną abuzywną, nie powoduje zaś skutku w postaci nieważności całej umowy. Konsekwencją uznania danej klauzuli umownej za niedozwoloną jest bowiem to, że nie wiąże ona konsumentów ex tunc i ex lege. Zgodnie zaś z art. 3851 § 1 k.c. in fine, strony są związane umową w pozostałym zakresie. Odfrankowanie, zwrot nadpłaty Nieprawomocny SO Warszawa XXV C 1732/16
10 stycznia 2018 r. Polbank/Raiffeisen Bank International I Zawarcie przez strony aneksu do umowy przewidującego możliwość spłaty kredytu we frankach szwajcarskich nie usuwa abuzywności postanowienia zawartego w § 7 ust. 4 regulaminu na podstawie którego nastąpiło przeliczenie kwoty udzielonego kredytu według kursu kupna z daty uruchomienia kredytu, co rzutuje na wysokość salda kredytu udzielonego powodom, wyrażonego w walucie franka szwajcarskiego, jak również wysokość rat spłaty kredytu spłaconych przez powodów. Odfrankowanie, zwrot nadpłaty, uznanie wypowiedzenia umowy przez Bank za nieskuteczne z uwagi na nadpłatę Nieprawomocny SR Warszawa Wola II C 2982/16
23 listopada 2017 r. Polbank/Raiffeisen Bank International I Kwestionowane przez powodów postanowienia uchybiają zasadzie uczciwości i rzetelności, mają na celu ochronę interesu tylko jednej strony kontraktu, która może kształtować dowolnie treść zobowiązania konsumentów, a przez to przerzucić na nich całe ryzyko. Odfrankowanie, zwrot nadpłaty Nieprawomocny SR Warszawa Wola II C 2078/16
30 sierpnia 2018 r. Polbank/Raiffeisen Bank International I Według Sądu Apelacyjnego, brak jest podstaw do przyjęcia, że opisane wyżej klauzule waloryzacyjne (odniesienie do innej waluty) i tzw. spready (różne kursy tej waluty) „określają główne świadczenia stron” umowy kredytu bankowego (indeksowanego) w rozumieniu art. 385 1§ 1 k.c. Odnoszą się one bowiem bezpośrednio nie do samych elementów przedmiotowo istotnych umowy kredytu bankowego, tj. nie do oddania i zwrotu podstawowej sumy kredytowej (wyrażonej w złotych), celu kredytu, warunków jego wykorzystania, terminów spłaty, odsetek czy prowizji. Kształtują jedynie dodatkowy mechanizm indeksacyjny głównych świadczeń stron stosunku kredytowego, tj. sposób określania rynkowej wartości wydanej i wykorzystywanej sumy kredytu w złotych w relacji do waluty franka szwajcarskiego. Oddalenie powództwa banku, uznanie wypowiedzenia przez Bank umowy za bezskuteczne (w dniu wypowiedzenia umowy istniała nadpłata) PRAWOMOCNY SA w Białymstoku I ACa 316/18
10 grudnia 2018 r. Polbank/Raiffeisen Bank International I Jeszcze nie sporządzono Oddalenie powództwa banku, uznanie wypowiedzenia przez Bank umowy za bezskuteczne (wypowiedzenie nastąpiło pod warunkiem) PRAWOMOCNY SA w Warszawie VI ACa 1109/17
11 września 2017 r. Polbank/Raiffeisen Bank International I Do usunięcia abuzywności powyższych postanowień nie doszło też wskutek zmiany regulaminu kredytu hipotecznego (…), albowiem pomimo tej zmiany pozwany w dalszym ciągu mógł i może on arbitralnie ustalać kurs waluty szwajcarskiej poprzez ustalanie indeksu marżowego na podstawie podaży i popytu na daną walutę na rynku krajowym i zagranicznym, płynności rynku walutowego oraz kosztów banku związanych z pozyskaniem danej waluty. Wartość owego indeksu nie może przekraczać 10 % danego kursu średniego, a w razie wystąpienia okoliczności przewidzianych w § 15 ust. 8 – 30%. Odfrankowanie, zwrot nadpłaty Nieprawomocny SR Warszawa Wola II C 2557/16
5 stycznia 2018 r. Polbank/Raiffeisen Bank International I Ustawodawca krajowy nie wprowadził wprost do przepisów zastrzeżenia dotyczącego możliwości dalszego obowiązywania umowy po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków. Jednak taka konstrukcja nie stanowi, dopuszczalnego na gruncie dyrektywy 93/13 (art.8), przyznania konsumentowi wyższego stopnia ochrony, gdyż dalsze funkcjonowanie umowy bez postanowień abuzywnych niekoniecznie będzie korzystne dla konsumenta. Nieważność, abuzywność, zasądzenie na rzecz kredytobiorcy spłat w CHF Nieprawomocny SO Warszawa XXV C 1459/17
26 października 2018 r. Polbank/Raiffeisen Bank International I Kredytobiorca narażony jest w ten sposób na niczym nieograniczoną arbitralność decyzji banku, a równocześnie, wobec braku jakichkolwiek kryteriów, nie przysługują mu żadne środki, które pozwoliłyby chociażby na późniejszą weryfikację prawidłowości kursu ustalonego przez bank. Bez wątpienia stanowi to rażące naruszenie interesów konsumenta, narażając go na brak bezpieczeństwa i możliwości przewidzenia skutków umowy. Jest to przy tym postępowanie nieuczciwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami jako rażąco naruszające równowagę stron umowy na korzyść strony silniejszej, która nie tylko może żądać spełnienia świadczenia w określonej przez siebie wysokości, ale też korzystać z szeregu postanowień o charakterze sankcji (m.in. podwyższone karne oprocentowanie, możliwość wypowiedzenia umowy), gdyby konsument takiego świadczenia nie spełniał. Nieważność, abuzywność, zasądzenie na rzecz kredytobiorcy spłat w CHF Nieprawomocny SO Warszawa XXV C 711/17
18 maja 2018 r. Polbank/Raiffeisen Bank International I Błędne jest twierdzenie pozwanego, że o zgodności z dobrymi obyczajami przedmiotowych postanowień świadczy fakt, że powodowie sami wybrali tę formę kredytowania, jako korzystniejszą ekonomicznie w chwili zawierania umowy. Oczywistym jest, że konsument decydujący się na zawarcie jakiejkolwiek umowy kieruje się swoim dobrem i chce wybrać jak najkorzystniejszą dla siebie ofertę i że za taką powodowie uznali ofertę pozwanego, skoro to właśnie z nim zawarli umowy o kredyt hipoteczny. W żadnym razie nie zmienia to jednak faktu, że klauzule indeksacyjne zawarte w regulaminie pozwanego są abuzywne i niezgodne z dobrymi obyczajami. Odfrankowanie, zwrot nadpłaty, abuzywność Nieprawomocny SO Warszawa XXV C 362/17
20 marca 2017 r. Polbank/Raiffeisen Bank International I Należy także zauważyć, że zarówno umowa kredytu, jak i regulamin nie określały szczegółowego sposobu ustalania kursu CHF, przez co pozwani byli zdani na arbitralne decyzje banku w tej kwestii. Nie może ulegać zaś wątpliwości, że klauzula waloryzacyjna może działać prawidłowo jedynie wówczas, gdy miernik wartości, według którego dokonywana jest waloryzacja ustalany jest w sposób obiektywny, a więc przede wszystkim w sposób niezależny od woli którejkolwiek stron umowy. Ponadto o abuzywności tych postanowień świadczy ich nietransparentność. Umowa kredytu nie przedstawiała w sposób przejrzysty konkretnych działań mechanizmu wymiany waluty obcej, tak by powodowie byli w stanie samodzielnie oszacować, w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria, wypływające dla nich z umowy konsekwencje ekonomiczne Uchylenie w całości nakazu zapłaty, uznanie wypowiedzenia przez Bank umowy za bezskuteczne (w dniu wypowiedzenia umowy istniała nadpłata) PRAWOMOCNY SO Warszawa XXV C 1934/16
28 czerwca 2016 r. Santander Consumer Bank I Nie sporządzono Odfrankowanie, zwrot nadpłaty PRAWOMOCNY SR Świecie I C 145/16
20 lipca 2017 r. Santander Consumer Bank I Sąd zakwestionował klauzule indeksacyjne pomimo tego, że spłata kredytu odbywała się wg kursu sprzedaży NBP. Jednak już przeliczenie kwoty kredytu na równowartość CHF następowało wg kursu kupna CHF banku, a to zdaniem sądu niedopuszczalne. Ponadto sąd zakwestionował klauzulę dowolnej zmiany oprocentowania oraz ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Wreszcie sąd uznał, że pobieranie opłat za czynności windykacyjne również jest niezgodne z prawem. Co szczególnie ważne, sąd rejonowy odrzucił błędny pogląd wyrażony przez SN, że bezskuteczność postanowień umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru prawnego stosunku prawnego. Odfrankowanie, zwrot nadpłaty PRAWOMOCNY SO Wrocław II Ca 2200/16
3 sierpnia 2017 r. Santander Consumer Bank I Przelicznik wypłaty środków na rzecz pozwanych został ustalony w oparciu o kurs kupna walut ustalony przez stronę powodową (§2 umowy). Z kolei przelicznik spłaty poszczególnych rat kredytu został ustalony w oparciu o kurs sprzedaży obowiązujący w NBP (§5 pkt. 5 umowy). Takie rozróżnienie w ocenie Sądu nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia i jawi się jako próba osiągnięcia dodatkowego źródła dochodu. Za zasadne należało uznać, iż klauzule umowne dotyczące spreadu walutowego zmierzają do naruszenia równorzędności stron stosunku poprzez nierównomierne rozłożenie uprawnień i obowiązków miedzy partnerami Umowy Oddalenie powództwa banku, uznanie wypowiedzenia przez Bank umowy za bezskuteczne (wypowiedzenie nastąpiło pod Warunkiem) PRAWOMOCNY SO Świdnica I C 2301/16
10 sierpnia 2017 r. Santander Consumer Bank I Tym samym jako nietrafny należy ocenić przytoczony przez stronę apelującą argument, jakoby postanowienie § 4 ust. 1 umowy kredytowej nie miało w całości abuzywnego charakteru, z uwagi na zawartą w tym postanowieniu listę wskaźników ekonomicznych. W ocenie Sądu Okręgowego treść wspomnianego wyżej postanowienia umownego pozwala przyjąć, iż ma ono w istocie charakter blankietowy, co stanowi naruszenie dyspozycji art. 3851 § 1 k.c., jako że zawiera ogólnikowe stwierdzenie, że „wysokość stopy procentowej może ulec zmianie w każdym czasie”. Oddalenie powództwa banku. Odfrankowanie, zwrot nadpłaty PRAWOMOCNY SO Wrocław II Ca 2330/16
20 grudnia 2017 r. BZ WBK/ Santander II Sąd Apelacyjny podziela też ocenę, iż postanowienia umowy zawierające klauzule waloryzacyjne dotyczące wypłaty kwoty kredytu w walucie polskiej wedle kursu kupna dla dewiz obowiązującego w (…) SA, w dniu zlecenia płatniczego według tabeli kursów tego Banku (§ 5 pkt.4 umowy) i spłaty rat w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty pożyczki lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielona została pożyczka, według kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w banku w dniu wpłacenia konkretnej raty (§14 pkt.7 umowy), są nietransparentne przez co są sprzeczne z dobrymi obyczajami i powodują rażącą dysproporcję praw i obowiązków umownych na niekorzyść konsumenta. Oddalenie powództwa banku, nieważność PRAWOMOCNY SA w Białymstoku I ACa 606/17