fbpx

Blog

 

Tak jak było to do przewidzenia, prezydencka „ustawa frankowa”, nie przynosi istotnej zmiany w sytuacji kredytobiorców posiadających kredyty walutowe. Jak przekazała Kancelaria Prezydenta akt prawny został podpisany przez prezydenta 16 lipca 2019 r.,co jednoznacznie oznacza że brak jest rewolucji w pomocy dla frankowiczów

Już na wstępie należy podkreślić, iż mamy do czynienia zaledwie z nowelizacją funkcjonującej w obrocie ustawy, a mianowicie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (dalej zwane również Ustawą).

Tak więc rządząca opcja polityczna, podobnie jak i jej poprzednicy, podjęła się działań pozorujących prawdziwe zaangażowanie i chęć rozwiązania istniejącego problemu.  Poniżej w punktach przedstawiamy najważniejsze zmiany, które zawarte zostały w nowelizacji do Ustawy:

  1. Maksymalny okres pomocy wydłużony zostanie z 18 do 36 miesięcy.
  2. Zwiększeniu ulegnie wysokość maksymalnego wsparcia z 1 500,00 zł do 2 000,00 zł miesięcznie.
  3. Wprowadzono mechanizm częściowego umorzenia pozostałych do zwrotu środków, w przypadku terminowego zwrotu części rat z tytułu udzielonego wsparcia.
  4. Zmianie ulegnie wartość wskaźnika RdD (stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy), który jest innym warunkiem przyznania wsparcia. Wedle dotychczasowego rozwiązania musiał on przekroczyć 60 %, zgodnie z nowelizacją limit będzie wynosił 50%.
  5. Dwukrotnie podwyższona zostanie wynikająca z ustawy o pomocy społecznej kwota dochodów na jednego członka rodziny lub na osobę samotnie gospodarującą, która będzie uprawniała do otrzymanie wsparcia.
  6. Obowiązywał będzie system dodatkowej weryfikacji wniosku, w przypadku jego pierwotnego odrzucenia.
  7. Pojawi się również nowy instrument – jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na sprzedaż kredytowanej nieruchomości, a środki uzyskane ze sprzedaży nie pokryją całego zobowiązania, wówczas będzie mógł uzyskać zwrotną nieoprocentowaną pożyczkę (maksymalnie w wysokości 72 000 zł) na spłatę zadłużenia.

Zatem mechanizm udzielania pomocy kredytobiorcom pozostaje właściwie bez zmian. Przeobrażeniu ulegną co prawda pewne rozwiązania i pojedyncze punkty. Uzyskanie pomocy z pewnością będzie łatwiejsze i bardziej realne, jednakże wciąż obwarowane wieloma warunkami i włączeniami dla posiadaczy kredytów w walucie obcej w tym franku szwajcarskim. Niestety w toku prac legislacyjnych przepadły postanowienia, które wprowadzić miały możliwość dokonania przewalutowania kredytów walutowych na sprzyjających kredytobiorcom warunkach, co sprawiło że mamy do czynienia z brakiem rewolucji w pomocy dla frankowiczów.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, z wyjątkiem art. 7 (jest to przepis o charakterze dostosowującym), który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!