fbpx

Blog

Kredyt indeksowany kursem waluty obcej

W przypadku kredytów indeksowanych kursem waluty obcej (głównie frankiem szwajcarskim – CHF) kredyt udzielany i wypłacany jest w rzeczywistości w polskich złotych. W naszej rodzimej walucie jest również najczęściej spłacany. Natomiast dług wobec banku wyrażony jest zarówno w walucie obcej jak i w polskich złotych.

Kwota kredytu w walucie obcej obliczana jest wedle specyficznego mechanizmu. Otóż w dniu podpisania umowy wartość kredytu wyrażana jest i wpisywana w treść umowy kredytowej w polskich złotych. Natomiast określenie wartości kredytu w walucie obcej następuje w momencie wypłaty kredytu lub jego transzy. Wypłata następuje w polskich złotych i w dniu tym dniu następuje przeliczenie kredytu na kwotę wyrażoną w walucie obcej. Operacja ta następuje na podstawie kursu walutowego określanego przez bank. Kwota zadłużenia wyrażona w walucie obcej służy również ustaleniu rat, które wyrażone są również w tej walucie. Natomiast jak to zostało w wcześniej wskazane wypłata następuje w walucie polskiej po przeliczeniu wedle kursu rat wyrażonych w walucie obcej.

W tym przypadku kredytobiorca oszukiwany jest przez bank dwukrotnie. Otóż w momencie wypłaty bank określał wartość zadłużenia w walucie obcej po kursie kupna. Natomiast przeliczanie wypłat przy przeliczeniu poszczególnych rat na polski złoty następowało na podstawie kursu sprzedaży. Najczęściej ten schemat oczywiście spotykamy w przypadku kredytów udzielanych w franku szwajcarskim.

Przy tym należy pamiętać o dodatkowych praktykach stosowanych przez banki, które bezpośrednio uderzały w kredytobiorców, a szczególnie frankowiczów. Otóż każdy z banków określał kurs walut obcych w oderwaniu od cen rynkowych, a także kursu walut ogłaszanego każdego dnia przez Narodowy Bank Polski. Zasady w tym zakresie kształtowane były sposób dosyć dowolny. Kurs kupna był niższy o kilkanaście groszy od wartości rynkowych natomiast kurs sprzedaży wyższy o kilkanaście groszy wyższy od cen rynkowych. W niektórych przypadkach różnice w kursie sięgały nawet kilkudziesięciu groszy.

Tym samym w przypadku transakcji kupna jak i sprzedaży walut obcych w ramach wewnątrzbankowych operacji na umowach kredytowych kredytobiorcy ponoszą każdorazową stratę w porównaniu, gdyby transakcje te dokonywane były z uwzględnieniem cen rynkowych.

Kredyty walutowe indeksowane były co do zasady udzielane m. in. przez Polbank EFG (przejęty przez Raiffeisen Bank), GE Money Bank (przejęty przez BPH), Bank Millenium, ING Bank Śląski, Getin Bank,  Noble Bank, mBank, BRE Bank.

Kredyt denominowany do waluty obcej

Konstrukcja kredytu denominowanego wygląda inaczej. Otóż kwota zobowiązania w umowie kredytowej wyrażona jest w walucie obcej (franku szwajcarskim, euro, dolarze, innym). Natomiast sama wypłata kredytu walutowego lub jego transzy następowała w złotówkach zgodnie z kursem waluty na dzień wypłaty. Zatem można rzec, iż kredyt denominowany jest przeciwieństwem kredytu indeksowanego, choć struktura wypłaty oparta jest na zbliżonych zasadach.

W obrocie spotykamy się ze zdecydowanie mniejszą liczbą kredytów walutowych denominowanych. Związane jest to głównie z ryzykiem związanym z trybem uruchamiania kredytu. Otóż w przypadku wahań kursu waluty pomiędzy dniem zawarcia umowy kredytowej a dniem uruchomienia środków lub transzy, kredytobiorca mógł otrzymać inną kwotę kredytu w złotych, niż oczekiwał w chwili zawarcia umowy. Zdarzały się sytuacje, w których wypłata nie pokrywała zapotrzebowania klienta.

Podobnie jak i w przypadku kredytów indeksowanych mamy tutaj do czynienia z praktyką banków polegającą na dosyć dowolnym ustalaniu cen walut obcych.

Kredyty walutowe denominowane były co do zasady udzielane m. in. przez BPH, PKO BP, PEKAO, Fortis Bank, Deutsche Bank, czy Credit Agricole.

Przykłady

Dla lepszego zrozumienia różnic pomiędzy kredytem walutowym indeksowanym a denominowanym poniżej krótki opis sposobu wypłaty każdego z nich.

  • Kredyt walutowy indeksowany

Przyjmując, iż kredyt walutowy w frankach szwajcarskich został udzielony w wysokości 200 000,00 zł przy kursie kupna CHF wynoszącym 2,00 zł.Zobowiązanie kredytobiorcy będzie wynosiło 100 000 CHF. Wypłata środków z kredytu nastąpiła 3 dni później. W tym czasie złotówka umocniła się do CHF, a kurs kupna w banku spadł z 2,00 zł na 1,85 zł. W takiej sytuacji bank wypłaci kredyt po nowym kursie, kwota pozostaje jednak niezmieniona i będzie w dalszym ciągu wynosiła 200 000,00 zł. Zmienia się natomiast saldo zadłużenia w walucie, które ustalamy po nowym kursie, czyli 200 000,00 / 1,85 = 108 108,11 CHF.

  • Kredyt walutowy denominowany

Przyjmując, iż kredyt walutowy w frankach szwajcarskich został udzielony na kwotę 200 000,00 zł. W dniu podpisania umowy kredytowej kurs kupna CHF w danym banku wynosi 2,00 zł, co po przeliczeniu równa się wysokości 100 000,00 CHF. Wypłata środków z kredytu nastąpiła 3 dni później. W tym czasie złotówka umocniła się do CHF, a kurs kupna w banku spadł z 2,00 zł na 1,85 zł. W takiej sytuacji bank wypłaci kredyt już po nowym kursie, czyli będzie to 100 000,00 EUR x 1,85 zł = 185 000 zł. Tym samym powstaje niedobór środków w wysokości 15 000,00 zł, który kredytobiorca musi pokryć z własnej kieszeni.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!